11111111111111111111Widok z lotu ptaka – zwycięski projekt pracowni M.O.C. Architekci.

I NAGRODA

w wysokości 45 000 zł netto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej:
Praca konkursowa o numerze 004
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 128051; numer w Etapie I nadany opracowaniu studialnemu przez Sekretarza konkursu – 022)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
M.O.C. Architekci sp. z o.o. sp. k., pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
Skład zespołu autorskiego:
Ewa Janik, Błażej Janik, Krzysztof Kaczmarczyk, Małgorzata Karolak, Katarzyna Białas

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała I Nagrodę:
W zakresie kryteriów podlegających ocenie w I etapie Sąd Konkursowy docenił pracę za:
• czytelną kompozycję rozczłonkowanych obiektów osadzonych w krajobrazie tworzących charakter kampusu osadzonego w zieleni,
• zdefiniowaną sekwencję przestrzeni publicznych prowadzących do stacji kolejowej,
• uwzględnienie potrzeb komunikacji rowerowej łącznie z zadaszonym parkingiem przy przystanku WKD
W zakresie kryteriów podlegających ocenie w II etapie Sąd Konkursowy docenił pracę za:
• w ogólnej opinii sądu praca najcelniej odpowiedziała na pytania postawione w konkursie, z uwzględnieniem charakterystyki lokalizacji,
• zdaniem sądu obiekt ma szansę stać się trwałym i wartościowym elementem centrum gminy,
• przedstawienie zrównoważonej propozycji architektonicznej łączącej powściągliwą, przyjazną architekturę z ekonomicznym wydatkowaniem środków na inwestycję (ekonomiką zaproponowanych rozwiązań),
• poprawnie rozwiązaną funkcję obiektu umożliwiającą optymalizację przestrzeni komunikacji,
• zaprojektowanie przestrzeni wewnętrznych o dobrych proporcjach, jasnych, zapewniających właściwe warunki do kształtowania dobrego klimatu akustycznego,
• trafność zaproponowanego doboru materiałów i kolorystyki wnętrz, umożliwiająca stworzenie wnętrz o wysokiej wartości plastycznej,
• racjonalne i przemyślane podejście do problematyki energoefektywności i kosztów eksploatacji budynku.
Zalecenia Sądu Konkursowego dla pracy konkursowej która otrzymała I Nagrodę:
W dalszych fazach projektowania zaleca się:
• należy rozważyć ograniczenie widoczności (częściowego ograniczenia przezierności) ściany wydzielającej jadalnię dzieci starszych od szatni, w celu ograniczenia efektu rozpraszania dzieci spożywających posiłek przez osoby przebywające w szatni,
• drzwi do toalet powinny prowadzić bezpośrednio z przestrzeni sali dydaktycznej (nie z przestrzeni „korytarzyka” będącego częścią sali) pozwalając na kontrolę wzrokową toalety przez nauczyciela będącego w sali,
• ukształtowanie sali powinno pozwalać na jak najszerszy wgląd w głąb sali z przestrzeni korytarza,
• w kolejnych fazach rozbudowy przedszkola należy zwrócić uwagę na możliwie różnorodny program funkcjonalny dla patio wewnętrznego,
• sąd konkursowy zwraca uwagę, że przedmiotem opracowania jest kompletne przedszkole z zagospodarowaniem terenu w granicach opracowania; należy uzgodnić z Zamawiającym program funkcjonalny terenów zieleni i placów zabaw oraz rozwiązania materiałowe; tereny zewnętrzne powinny stanowić integralną część prezentowanej koncepcji,
• z uwagi na porolniczy charakter terenu inwestycji należy szczegółowo opracować program nasadzeń uwzględniając czas wzrostu roślinności i wielkość nasadzeń zapewniając niezbędną ochronę przed nasłonecznieniem terenów zieleni i placów zabaw,
• należy dążyć do zwiększenia powierzchni ogrodów i placów zabaw po południowo-wschodniej stronie przedszkola,
• należy przeanalizować możliwość lokalizacji miejsc parkowania krótkoterminowego (kiss&ride) w bezpośrednim otoczeniu przedszkola.

Szczególowy opis projektu:

Część opisowa ETAP2 Część opisowa ETAP1